•Gratia Plena - Llena de Gracia - KEJARITOMENE - Χαίρε, κεχαριτωμένη

Gratia Plena - Llena de Gracia - KEJARITOMENE - Χαίρε, κεχαριτωμένη
 
 
 
 

(ABP-G+)

καιG2532 εισελθωνG1525 οG3588 αγγελοςG32 προςG4314 αυτηνG1473 ειπεG2036 χαιρεG5463 κεχαριτωμενηG5487 οG3588 κυριοςG2962 μεταG3326 σουG1473 ευλογημενη συG2127 G1473 ενG1722 γυναιξινG1135

(GNT)

καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν.

(KJV)

And the angel came in unto her, and said, Hail, thou that art highly favoured, the Lord is with thee: blessed art thou among women.

(KJV+)

AndG2532 theG3588 angelG32 came inG1525 untoG4314 her,G846 and said,G2036 Hail,G5463 thou that art highly favoured,G5487 theG3588 LordG2962 is withG3326 thee:G4675 blessedG2127 art thouG4771 amongG1722 women.G1135

(LBLA)

Y entrando el ángel, le dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor está contigo; bendita eres tú entre las mujeres.

(NBLH)

Y entrando el ángel, le dijo: "¡Salve, muy favorecida! El Señor está (sea) contigo; bendita eres tú entre las mujeres."

(SSE)

Y entrando el ángel en donde ella estaba , dijo: ¡Gozo hallas, amada! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres.

(Vulgate)

et ingressus angelus ad eam dixit have gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus

 

 


«Llena de gracia»: esta palabra dirigida a María se presenta como una calificación propia de la mujer destinada a convertirse en la madre de Jesús. Lo recuerda oportunamente la constitución Lumen gentium, cuando afirma: «La Virgen de Nazaret es saludada por el ángel de la Anunciación, por encargo de Dios, como "llena de gracia"» (n. 56).

El hecho de que el mensajero celestial la llame así confiere al saludo angélico un valor más alto: es manifestación del misterioso plan salvífico de Dios con relación a María. Como escribí en la encíclica Redemptoris Mater: «La plenitud de gracia indica la dádiva sobrenatural, de la que se beneficia María porque ha sido elegida y destinada a ser Madre de Cristo» (n. 9).

Llena de gracia es el nombre que María tiene a los ojos de Dios. En efecto, el ángel, según la narración del evangelista san Lucas, lo usa incluso antes de pronunciar el nombre de María, poniendo así de relieve el aspecto principal que el Señor ve en la personalidad de la Virgen de Nazaret.

La expresión «llena de gracia» traduce como ya dijimos, la palabra griega "kejaritomene", la cual es un participio pasivo. Así pues, para expresar con más exactitud el matiz del término griego, no se debería decir simplemente llena de gracia, sino «hecha llena de gracia» o «colmada de gracia», lo cual indicaría claramente que se trata de un don hecho por Dios a la Virgen. El término, en la forma de participio perfecto, expresa la imagen de una gracia perfecta y duradera que implica plenitud.

El mismo verbo, en el significado de «colmar de gracia», es usado en la carta a los Efesios para indicar la abundancia de gracia que nos concede el Padre en su Hijo amado (cf. Ef 1, 6). María la recibe como primicia de la Redención (cf. Redemptoris Mater, 10). [1]

Ef 1, 6

(SSE)

para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado;

(Vulgate)

in laudem gloriae gratiae suae in qua gratificavit nos in dilecto

 

 


 

LUCAS 1:28.KEJARITOMENE

1.-INTRODUCCIÓN:

-El motivo por el cual he decidido tocar este tema es porque es un versículo muy importante, no clave, en el dogma de la Inmaculada Concepción de María.Además de ser uno de los versículos peor interpretados u olvidados por los protestantes. Muchas biblias traducen mal este versículo con el pretexto de no ver en él una clara alusión a la Inmaculada Concepción de María.

-Por todo eso, he decidido tocar este tema en profundidad, para que a través de su lectura podamos amar a la Madre del Señor y conocer así las obras que el Señor hizo en ella de forma que nuestro último fin sea llegar a través de estas obras al mismísimo Jesucristo.
2.-¿LLENA DE GRACIA O AGRACIADA?

-Si observamos las Biblias católicas y las protestantes , vemos como difieren claramente en este versículo, siendo la palabra griega original, κεχαριτωμενη, la traducen como “muy favorecida” y otras como “llena de gracia”. ¿Pero ambas son iguales?¿Significan lo mismo? Pronto podremos dar respuesta a estas preguntas.

A continuación enumero las principales Biblias Católicas y las protestantes:

LATIN VULGATE :


1:28 et ingressus angelus ad eam dixit have gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus

BIBLIA DE JERUSALEM:

Lucas 1:28 Y entrando, le dijo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo."

DIOS HABLA HOY:

Lucas 1:28 El ángel entró en el lugar donde ella estaba, y le dijo:
--¡Salve, llena de gracia! El Señor está contigo.

BIBLIA LATINOAMERICANA:

Lucas1:28 Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»

BIBLIA NOVA VULGATA(OFICIAL DE LA IGLESIA CATOLICA)

Lucas 1:28 Et ingressus ad eam dixit: “ Ave, gratia plena, Dominus tecum ”.

LA SANTA BIBLIA:

Lucas 1:28. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»

BIBLIA SACRA(ITALIANO)

Lucas1:28. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te».

BIBLIA DOUAYS RHEIMS VERSION: (Biblia Catolica en Ingles)

Lucas1:28. And the angel being come in, said unto her: Hail, full of grace, the Lord is with thee: blessed art thou among women.

REINA VALERA:

1:28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres.

Veamos ahora el evangelio en griego, para saber que verdaderamente se usa la Palabra KEJARITOMENE:

και εισελθων ο αγγελος προς αυτην ειπεν χαιρε κεχαριτωμενη ο κυριος μετα σου ευλογημενη συ εν γυναιξιν

Claramente observamos se usa: κεχαριτωμενη .Veamos como se traduce esta palabra:

W. Radl explica así el verbo χαριτοω que en el caso de María es κεχαριτομένη

(Diccionario exegético del NT, Vol II, Sígueme, Salamanca, 1998) 2065.
χαριτοω


En el NT se refiere a la gracia divina Ef 1,6 εις επαινον δοξης της χαριτος αυτου ης εχαριτωσεν ημας (“... de su gracia, que él gratuitamente ha impartido sobre nosotros”). En Lc 1,28 en el saludo del ángel Gabriel a María, la fórmula griega de saludo χαιρε (Homero, Odisea 1,123; cf. Mc 15,28; Mt 26,49; 27,29; Jn 19,3, se combinó directamente con χαριτοω : χαιρε κεχαριτομενη : “Te saludo, ¡oh agraciada!” (vg. gratia plena, Lutero: du Holdselige [“¡oh altamente favorecida”]. Lc 1,30 explica la razón de que María se sintiera confusa y con ello explica al mismo tiempo el sentido del saludo angélico: ευρες γαρ χαριν παρα τω Θεω (has hallado gracia delante de Dios).

Lexicon Graecum Novi Testamenti sobre Lc 1,28 (Roma, 1990, col 1440):

gratiae divinae plenus: κεχαριτομένη : Lc 1,28 Vulg, syr. Cpt. “gratia plena”; goth “gratia beata” (arm eth. “laetificata” ac si a χαρα derivetur) hebraice prob. bat hen.
*Traducción: “lleno de la gracia divina: κεχαριτομένη: Lc 1,28: las versiones de la Vulgata, del siríaco y copto traducen “llena de gracia”, la versión gótica: “dichosa por gracia” (las versiones armenia y etiópica traducen “colmada de alegría”, como si derivara de χαρα (alegría); el término en hebreo probablemente fuera bat hen (“hija de la gracia”).
El Diccionario Manual Griego-Español, de José M. Pabón Urbina, ex catedrático de Lengua y Literatura Griegas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. Editorial Bibliograf 1969 dice:

El Diccionario Manual Griego-Español, de José M. Pabón Urbina

χαριτοω - colmar de gracia divina . PAS. estar lleno de gracia.

La palabra κεχαριτομένη es una extensión de tres palabras: χαριτοω (charitoo), μένη (mene) y κε (ke). χαριτοω (charitoo) significa “gracia”, κε (ke) es un prefijo de χαριτοω que significa que la palabra está en tiempo perfecto. Este indica un estado presente producto de una acción completada en el pasado. μένη (mene) hace esto un participio pasivo. “Pasivo” significa que la acción es realizada en el sujeto (en nuestro caso la Virgen María) por otra persona (en nuestro caso Dios). Resumiendo, la palabra κεχαριτομένη de María es un participio pasivo de χαριτοω (charitoo): Es Dios el autor de su estado de gracia: llenada, colmada de gracia.
Cuando el ángel Gabriel utiliza κεχαριτομένη para referirse a María, utiliza la palabra como pronombre (un pronombre toma el lugar de un nombre o un título), lo cual representa la identidad de la persona de la que se está hablando. Así María es identificada con un simple término, el cual no es su nombre (María).

Vemos entonces como Llena de Gracia es una traducción mucho mejor que favorecida la cual hace perder todo el sentido a este versículo.

En el griego, idioma original del evangelio de San Lucas tenemos dos palabras para indicar favor:

Cuando se trata de un favor en sentido de agrado y protección se usa prostatis,Προστάτις .

Cuando se trata de favor en sentido de Beneficio usamos UPER υπερ.

Tenemos en la Biblia dos ejemplos claros de esto:

και ειπεν προς αυτον ο ιησους μη κωλυετε ος γαρ ουκ εστιν καθ ημων "υπερ" ημων εστιν Lucas 9:50

Lucas 9:50 Jesús le dijo: No se lo prohibáis; porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.

No esta contra nosotros=Esta a favor nuestro, como dice el original y ese favor es υπερ.

ινα αυτην προσδεξησθε εν κυριω αξιως των αγιων και παραστητε αυτη εν ω αν υμων χρηζη "πραγματι" και γαρ αυτη προστατις πολλων εγενηθη και αυτου εμου Romanos 16:2

Recibidla en el Señor de una manera digna de los santos, y asistidla en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo.Romanos 16:2

"πραγματι= proteger , favorecer.

Hemos visto como claramente en la biblia se usan las dos formas griegas del verbo favorecer cuando queremos indicar protección o Benefición, pero ninguna de esas palabras fue usada por el arcangel San Grabriel cuando saludo a Maria con lo que concluimos que la traducción “muy favorecida” no es una buena traducción al no ajustarse al original griego.

3.-KEJARITOMENE:

"kecharitomene".. es un participio pasivo perfecto. Significa que alguien la favoreció con la gracia de un modo "permanente de perfección". De acuerdo a los diccionarios de gramática griega, este tiempo verbal implica la "perpetuación de un resultado permanente o de una acción que se ha completado".Por tanto el diccionario demuestra claramente que las palabras que dijo el ángel eran para siempre pues la llamo "la siempre colmada de gracia" que es lo que significa kejaritomene, por tanto el decir que no estaba en gracia de Dios significa negar lo que el mismo Dios mando decir al angel, y por tanto negar lo que dice Lc1.28.

Por otro lado, el estar llena de gracia significa que estas en la gracia de Dios y por tanto no puedes pecar.
La palabra κεχαριτομένη es una extensión de tres palabras: χαριτοω (charitoo), μένη (mene) y κε (ke). χαριτοω (charitoo) significa “gracia”, κε (ke) es un prefijo de χαριτοω que significa que la palabra está en tiempo perfecto. Este indica un estado presente producto de una acción completada en el pasado. μένη (mene) hace esto un participio pasivo. “Pasivo” significa que la acción es realizada en el sujeto (en nuestro caso la Virgen María) por otra persona (en nuestro caso Dios). Resumiendo, la palabra κεχαριτομένη de María es un participio pasivo de χαριτοω (charitoo): Es Dios el autor de su estado de gracia: llenada, colmada de gracia.

Esto quiere decir el ángel no está diciendo que María está llena de gracia (en ese momento) sino que se está refiriendo a ella como la “llena de gracia”. Ahora, este estado siendo producto de una acción pasada (por ser un participio pasivo perfecto) viene indicando una perfección de la gracia que es intensiva y extensa. El estado de María es un estado de una acción pasada de Dios hacia ella donde la ha colmado de gracia, quedando identificada de este modo. (Cabe resaltar que esta palabra con la que él ángel identifica a María solamente es utilizada para ella en toda la Escritura).

Los prejijos y sufijos ke y mene transorman la palabra xaris en algo presente, solo se veesto en María. Para ver el uso de estos prefijos usaremos algunos versículos biblicos interesantes donde se probará la función que ellos realizan:

kekragen

Es usado para dar entender que es desde siempre, o sea, pasado, presente y futuro:

Juan da testimonio de él y clama: "Este era del que yo dije:El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo." Juan 1:15

iwannhV marturei peri autou kai kekragen legwn outoV hn o eipwn o opisw mou ercomenoV emprosqen mou gegonen oti prwtoV mou hn Juan 1:15

kekragen : gracias a este verbo, se convierte la oración de Juan en participio perfecto, pero denota presente y futuro, mismo que la gracia en Marìa. Si lo traducimos de manera literial significaría: SIGUE GRITANDO.

Κεκαλυμμενον

"No les tengáis miedo. Pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Mateo 10:26

Que traducido al griego es:

mh oun fobhqhte autouV ouden gar estin kekalummenon o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai Mateo 10:26

Si se fijas gracias a este sufijo, la oración se aborda en pasado como en presente y futuro. La palabra Κεκαλυμμενον se traduce como encubierto en participio perfecto.

Hemos visto entonces que el prefijo ke hace que la palabra y la oración denote un “desde siempre” es decir que es algo que desde siempre ha pasado, un presente , pasado y futuro, es por eso que el prefijo KE en KEJARITOMENE nos enseña que María desde siempre estubo llena de gracía , esta interpretación como hemos visto esta acorde con el resto de citas donde se usa el Prefijo KE, en todas ellas implica un desde siempre.Es decir acción inacabada.Juan el Bautista seguia clamando tras la venida de Jesús hasta que fue preso por Herodes.No hubo nada encubierto antes de Cristo, ni durante Cristo ni después de Cristo.

4.-¿KEJARITOMENE ES SINONIMO DE SIN PECADO?

-Algunos protestantes aceptan que a María se le halla dicho Kejaritomene pero argumentan que esta palabra nada tiene que ver con que María este exhenta de todo pecado. Ciertamente, esta palabra no nos habla del pecado sino que nos habla de la “gracia” de que María se encuentra siempre “llena de gracia”. Ahora bien, si directamente no nos habla del pecado, si estudiamos sobre la gracia en la Biblia podemos encontrar varios puntos que nos llevan a entender porque Kejaritomene tiene implicaciones de “sin pecado”.

20 La ley, en verdad, intervino para que abundara el delito; pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia;
21 así, la mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinaría la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 5:20-21

En estos versículos vemos como la labor de la gracia es superior a la labor del pecado. En los v.20-21 San Pablo nos da ya la conclusión final, introduciendo un nuevo elemento, la Ley, causa también ella de nuevas transgresiones, con lo que hace resaltar aún más la eficacia de la obra redentora de Cristo, que hubo de eliminar no solamente el pecado de Adán y sus consecuencias, sino también las transgresiones ocasionadas por la Ley. Es por eso que esta obra redentora de Cristo elimina el pecado dando gracia, de donde se desprende la idea de que la gracia y el pecado son opuestos.

Siendo justificados gratuitamente por su gracia por la redención que es en Cristo Jesús Romanos 3:24

Entendemos entonces que la gracia justifica. Por tanto aquel que este lleno de gracia es justificado por la gracia.

También la Biblia nos enseña que la gracia es un estado:

Creced, pues, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 2Pe 3:18

14 Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Romanos 6:14

Este versículo es muy interesante, pues nos demuestra como el pecado y la gracia son incompatibles. El pecado no dominará si se esta bajo la gracia. Es decir a través de la gracia logramos ser sin pecado. Es más rápidamente San Pablo lo afirma:

Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¡De ningún modo! Romanos 6:15

De nuevo repite la idea, el estar bajo la gracia implica no pecar de ningún modo. Asi Pablo enseña que gracia y pecado son excluyentes.

También nos dicen las Escrituras que la gracia nos salva:

Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe; y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios; Efesios 2:8

Y que a través de la gracia seremos santos:

que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús, 2Tim 1:9

Por lo tanto podemos resumir todo esto en que:

1)La gracia nos Salva.

2)La gracia nos hace ser santos , justos y sin pecado.

Es decir una persona llena de gracia, es de vocación Santa, para cumplir con 2Tim 1:9 es sin pecado pues esta bajo la gracia para cumplir Romanos 6:14-15 y es Salvada a través de esta gracia para cumplir Efesios 2:8.

-Recordemos María fue llamada “La llena de Gracia”, por tanto siendo fieles a la palabra de Dios hemos de decir que entonces:

1.-)La biblia enseña somos Salvados por la Gracia de Dios. María era llena de Gracia ayer, hoy y siempre. María fue Salvada por esta gracia.

2.-)La gracia es un estado. María siempre estubo “llena de gracia”

3.-)La Biblia enseña que es necesaría la gracia de Dios para tener una vida, Santa y sin pecado. María tenia esta gracia, por tanto la vida de María fue una vida Santa y sin pecado.

4.-)Concluimos que: María es Santa y sin pecado. Esta es la esencia de la Inmaculada Concepción. La cual se deduce desde la Biblia.

5.-“LLENA DE GRACIA”:CAMBIO DE NOMBRE:

-Otro detalle que se nos desprende de la lectura de Lucas 1:28 es que él mismo Dios a través del ángel llama a María “Llena de Gracia”.Dios conocía el nombre de María le hubiera sido fácil llamarla María, sin embargo la llamo “llena de Gracia”. Que podemos deducir de aquí, de este nombre dado por Dios a la Virgen María.?

Profundicemos un poco en ello para demostrar que Verdaderamente Dios cambio el nombre a su Madre, indicando su cualidad y su función , estar siempre llena de la gracia divina.

En la frase a la virgen el ángel la llama "LLENA DE GRACIA" o sea el sujeto de la oración ,siendo "llena de Gracia" un pronombre que sustituye al nombre de la virgen.

Como lo sabemos, por ejemplos similares:

Y luego que llegó á Jesús, dijo: Salve, Maestro. Y le besó. Mateo 26:49

Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; é hincando la rodilla delante de él, le burlaban, diciendo: ¡Salve, Rey de los Judíos! Mateo 27:29

Y decían: ¡Salve, Rey de los Judíos! y dábanle de bofetadas. Juan 19:3

Dejando a un lado las connotaciones que representa la palabra “Salve” se puede ver como siempre después de Salve en una frase le sigue un nombre o un sujeto de la oración es decir, Maestro o Rey de los Judíos , el cual hace la función de sujeto principal de la oración, es pues Salve una interjección o saludo, mientras lo que viene a continuación el nombre de la persona a quién se dirige ese saludo, asi que cuando María fue saludada:

Salve, llena de gracia! El Señor está contigo" Lucas 1,28. Dios habla hoy, Texto de las Sociedades Bíblicas Unidas 1994

El llena de Gracia es equivalente a Maestro o Rey de los Judios, es decir, es un nombre y sujeto de la oración como ellos.

- Cuando es mencionado en la Biblia por primera vez, el significado de ello permanece el mismo a través de todo el resto de la Biblia.
Cuando Dios dió autoridad a alguien en la Escritura, El cambió el nombre de esa persona.
a)Dios renombró a Abram como Abraham cuando lo hizo ‘Padre de una multitud de Naciones'.
Y ya no te llamarás más Abrám: en adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones.Génesis 17:5
Como observamos aqui a Abram se le llamo Abraham y este cambio fue para siempre.Ambos actuan como nombre en la oración.
b)Dios renombró a Sara como Sarah cuando la hizo la ‘Madre de las Naciones’ en Gen 17:15-16. EL le dió a Sarah ‘primacía’ sobre todas las otras mujeres.
También dijo Dios a Abraham: “A Sarai, tu esposa, no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara"Génesis 17 :15
Como vemos esta forma de cambiar los nombres es creiada por todos los creyentes, pues ellos aceptan que el nuevo nombre de Abram es Abraham y el de Sarai es Sara, entonces porque no creer que hizo lo mismo con la madre de su hijo que al fin y al cabo es la madre de Dios?

Si Abraham y Sara fueron nombres que duraron para siempre "Llena de Gracia" debe ser el nombre de la madre de Dios y debe durar para siempre.Y es precisamente lo que indica el griego un estado duradero de la gracia de Dios.Pero en el español si que se puede deducir, que el nombre debe ser como el de Abraham y Sara, para seguir con la misma Ley Biblica, sino dicha ley seria rota, y eso no deberia ocurrir, verdad, pues nadie es quien para llevar la contraria a Dios, y él mismo la llamo "Llena de Gracia".

Pero vemos que Tanto Abraham y Sara tenían un motivo por el cual Dios les cambió el nombre, este motivo era la misión que iban a realizar. En el caso de Abraham su motivo fue el ser padre de multitudes.¿Cuál es el motivo por el que Dios cambió el nombre a María?

El ángel le dijo: "No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios;
31 vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Lucas 1:30-31

Podemos ver aquí claramente el motivo: Hallo gracia delante de Dios para ser la Madre de su Hijo. Este es el motivo por el cual la cambio el nombre. Si bien es cierto no lo dice directamente el mero hecho de llamarla “llena de gracia” en vez de María es ya de por si asignarle un nombre, y luego observamos cual sería su misión : Ser la Madre de Dios y el motivo: Haber hallado gracia delante de Dios. Como Abraham , el cambio de nombre de María cumple los mismos requisitos que el de Abraham.

-Seguramente alguno dirá, si esto fuera cierto porque no existe más constancia en las Escrituras de que Dios le cambiará el nombre a María, ya que a Abraham y a Jacob se les llamo por su nuevo nombre muchas veces?

Realmente, el cambio de nombre no depende del número de veces se use en la Biblia. El ejemplo más claro que podemos poner aquí es:

Nunca más te llamarán Desamparada, ni tu tierra se dirá más Asolamiento; sino que serás llamada Hephzibah, y tu tierra, Beulah; porque el amor de Jehová será en ti, y tu tierra será casada.Isaías 62:4

Vemos como la Tierra se llamaba Asolamiento, y fue llamada Beulah, solamente aparece este nombre en este versículo Biblico y no por eso se niega que Dios le cambiará el nombre, pues fue por un motivo este cambio: “Su tierra será casada”.

Con lo cual argumentar que solamente se llama a Maria llena de gracia en Lucas y eso no es cambio de nombre es desconocer las Escrituras pues entonces tendriamos que admitir que Beulah, y Hephizibah no fueron cambios de nombre, cuando ambos cumplen todos los requisitos para serlo [2]

 


La Encíclica Redemptoris Mater escrita por S.S. Juan Pablo II, dice: “La Plenitud de Gracia indica la dadiva sobrenatural de la que se beneficia María porque ha sido elegida y destinada a ser Madre de Cristo” (9).

“Llena de Gracia” es el nombre que la Hermosa María tiene a los ojos de Dios. Al leer la narración de Lucas, el Ángel lo usa incluso antes de pronunciar el nombre de María, poniendo en relieve el aspecto principal que el Señor ve en la personalidad de la Bella Doncella de Nazaret.

La expresión “Llena de Gracia” traduce la palabra Kexaritomene, la cual es participio pasivo. Así pues, para expresar con más exactitud el matiz griego, no se debería decir simplemente “Llena de Gracia”, sino “Hecha de Gracia” o “Colmada de Gracia”, lo cual indicaría claramente que se trata de un Don hecho por Dios a la Virgen María. [3]

 

 

 

 

 

 

 

Preparado Por:

Cesar Parra

email: cesar@catolicosfirmesensufe.org 

 

Biografía:

[1] http://foro.catholic.net/viewtopic.php?f=175&t=20643&start=20

[2] http://apologeticauniversal.blogspot.com/2009/10/lucas-128kejaritomene.html

[3] http://mariologia.org/reflexionesmarianas719.htm

 

 

 

 

Comments